Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Khi thành lập doanh nghiệp, công ty cổ phần sau 90 ngày cần góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký. Sau thời gian hoạt động công ty cổ phần có nhiều lý do như: giảm quy mô hoạt động, thành viên rút vốn, thành viên không góp đủ vốn,…  thì công ty cổ phần bắt buộc hoặc có nhu cầu chủ quan cần phải giảm vốn.

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC NHƯ SAU :

1.Điều kiện để công ty cổ phần được giảm vốn Điều lệ:

Theo quy định tại Điểm a khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

“a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

2.Thành phần hồ sơ giảm vốn Điều lệ:

Theo quy định tại Điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 và Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) như sau:

– Thông báo giảm vốn (Mẫu II-1 thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

– Biên bản họp ĐHĐCĐ;

– Nghị quyết ĐHĐCĐ (hoặc Quyết định);

– Danh sách cổ đông ( Mẫu I-7 (hoặc I-8) thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);

– Văn bản ủy quyền và Bản sao chứng thực cá nhân người nộp hồ sơ(nếu có)

– Báo cáo tài chính thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

BIỂU MẪU TẠI ĐÂY

Chú ý: “Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.”

3. Nơi nộp Hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh (TP) nơi đặt trụ sở chính

– Nộp trực tiếp (có một số tỉnh vẫn nhận hồ sơ);

– Qua cổng thông tin

(www:dangkykinhdoanh.gov.vn)

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA