Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là một trong số các vị trí của kế toán sau khi ra trường. Vậy nếu bạn chưa biết kế toán hành chính sự nghiệp là gì, công việc ra sao thì hãy theo dõi bài viết này của MVA.

I. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là người có trách nhiệm quản lý, chấp hành, điều phối hoạt động kinh tế, tài chính tại các đơn vị hành chính của nhà nước như: Bệnh viện, trường học, ủy ban…Tại các đơn vị hành chính sự nghiệp cần lập dự toán để quản lý hiệu quả và chủ động các khoản chi tiêu. Tất cả sẽ dựa vào báo cáo dự toán, kinh phí sẽ được nhà nước cấp cho mỗi đơn vị.

II. Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

 • Kế toán hành chính sự nghiệp có vai trò quản lý và kiểm soát tình hình sử dụng kinh phí, vật tư, tài sản công, chấp hành chi, thu theo định mức của nhà nước. 
 • Thông tin hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình chấp hành ngân sách nhà nước, góp phần vào việc sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả.
 • Ghi chép và phản ánh kịp thời, chính xác, đầy đủ tình hình luân chuyển, sử dụng tiền vốn, tài sản, vật tư, quá trình tạo ra kinh phí, tình hình sử dụng kinh phí và kế quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Kiểm soát tình hình chấp hành sự toán thu chi, tình hình triển khai các chỉ tiêu kinh tế tài chính. Các định mức, tiêu chuẩn của nhà nước, đồng thời, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng vật tư tài sản ở đơn vị, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.
 • Theo dõi, kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi quyết toán cho các đơn vị.
 • Định kỳ, lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đúng hạn.
 • Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dự toán, xây dựng định mức chi tiêu, phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

III. Công việc của kế toán hành chính sự nghiệp

 • Kế toán tài sản cố định: Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như: xin được cấp, mua sắm, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,… Đặc biệt, thấy rõ sự khác nhau giữa tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp và tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp, bao gồm:
  • Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp tính theo từng tháng (1 lần/tháng vào cuối mỗi tháng).
  • Hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm (1 lần/năm vào cuối mỗi năm).
 • Kế toán tiền và vật tư: Phản ánh tình hình giao nhận dự toán, tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước; phản ánh tình hình tăng, giảm vật tư và các cách xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.
 • Kế toán các khoản thu: Bao gồm các nghiệp vụ cho thấy sự khác nhau trong cách hạch toán khoản thu giữa đơn vị hành chính sự nghiệp có thu (là các khoản thu sử dụng tài khoản 511) và đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh (là các khoản phải thu và sử dụng tài khoản 311) còn trong các doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng tài khoản 131.
 • Kế toán tiền lương, bảo hiểm: Hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Kế toán công nợ phải trả: Bao gồm các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: nhà cung cấp, học sinh sinh viên và một số các đối tượng khác.
 • Kế toán kinh phí: Thực hiện các bút toán kế toán về việc nhận dự toán do Ngân sách Nhà nước cung cấp là việc tăng các loại nguồn kinh phí như: nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,…
 • Kế toán kinh phí kinh doanh: Để có thể nhận định được nguồn kinh phí sản xuất kinh doanh của các đơn vị hành chính sự nghiệp đến từ đâu? Nên sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào? Hạch toán nguồn kinh phí kinh doanh trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có gì khác so với hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp?
 • Kế toán các khoản chi: Để có thể nhận định được sự khác nhau giữa việc chi cho các hoạt động thường xuyên, hoạt động không thường xuyên, chi dự án hay chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Đồng thời, lên kế hoạch sử dụng một cách hợp lý các nguồn kinh phí chi đó.
 • Kế toán các khoản thu: Mục đích là để phản ánh các khoản doanh thu tại các đơn vị hành chính sự nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Kế toán chi phí: Bao gồm kế toán các khoản chi phí cho sản xuất kinh doanh tại đơn vị hành chính sự nghiệp như: chi lương, tiền công, phụ cấp, nhập nguyên vật liệu cho sản xuất, chi phân bổ công cụ dụng cụ sản xuất, chi tính hao mòn tài sản cố định,…
 • Kế toán bút toán kết chuyển cuối kỳ: Là các trường hợp xử lý các loại dự toán, các loại nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuối kỳ kế toán năm.
 • Kế toán báo cáo tài chính và sổ sách: Liệt kê các loại sổ sách cần in ra vào cuối kỳ kế toán năm và mục đích in từng loại sổ; lập các báo cáo tài chính cần thiết để cung cấp thông tin cho các đối tượng bên trong và ngoài đơn vị.

IV. Kế toán hành chính sự nghiệp và những câu hỏi liên quan

4.1 Kế toán hành chính sự nghiệp cần có kỹ năng gì?

 • Kỹ năng kiểm tra, lập, phân loại xử lý chứng từ kế toán
 • Kỹ năng ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán
 • Phân tích, tổng hợp số liệu
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử, ngoại ngữ, tin học văn phòng.
MVA - Đơn vị đào tạo kế toán uy tín số 1 hiện nay
MVA – Đơn vị đào tạo kế toán uy tín số 1 hiện nay

4.2 Kế toán hành chính sự nghiệp có chuyển sang làm kế toán tổng hợp được không?

Do kế toán tổng hợp yêu cầu bao quát hơn kế toán hành chính sự nghiệp, nên nếu chuyển sàn bạn cần đáp ứng các tiêu chính của vị trí này.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA