Kế toán tài chính là gì? Những công việc KTTC cần làm

Kế toán tài chính là 1 vị trí cực kỳ quan trọng trong doanh nghiệp. Chính vì thế nhân sự đảm nhiệm thường là người có chuyên môn, nghiệp vụ cao mới có thể đảm bảo hoàn thành tốt công việc. Vậy kế toán tài chính là gì? Kế toán tài chính đảm nhiệm những công việc nào? Cùng MVA Việt Nam tìm hiểu trong nội dung dưới đây nhé.

I. Hiểu đúng về kế toán tài chính?

Kế toán tài chính là một phần quan trọng của lĩnh vực kế toán, tập trung vào việc ghi chép và phân tích thông tin liên quan đến tình hình tài chính của một tổ chức hay doanh nghiệp. Mục tiêu chính của kế toán tài chính là cung cấp thông tin chính xác và toàn diện để người quản lý, các nhà đầu tư, cổ đông, ngân hàng, và các bên liên quan khác có thể đưa ra quyết định thông tin. Dưới đây là một số khái niệm chính liên quan đến kế toán tài chính:

 • Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet): Là một trong những báo cáo tài chính cơ bản, bảng cân đối kế toán thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó bao gồm các mục như tài sản, nợ và vốn chủ sở hữu.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement): Báo cáo này thể hiện lợi nhuận và lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là một quý hay một năm. Nó bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận ròng.
Tìm hiểu kế toán tài chính là gì
Thông tin về kế toán tài chính và những điều bạn cần biết
 • Bảng lưu chuyển tiền (Cash Flow Statement): Báo cáo này theo dõi luồng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp. Nó chia thành ba phần: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, và hoạt động tài chính.
 • Báo cáo biến động vốn (Statement of Changes in Equity): Báo cáo này mô tả các biến động trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm thay đổi về vốn điều lệ, lợi nhuận tích lũy, và các giao dịch khác ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu.
 • Chuẩn kế toán quốc tế (International Financial Reporting Standards – IFRS) và Chuẩn kế toán doanh nghiệp Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards – VAS): Là các nguyên tắc và quy định chuẩn kế toán được sử dụng để thực hiện kế toán tài chính. IFRS thường được sử dụng toàn cầu, trong khi VAS áp dụng cho Việt Nam.
 • Kiểm toán tài chính (Financial Audit): Là quá trình kiểm tra và đánh giá tính chính xác của thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp bởi một công ty kiểm toán bên ngoại.

Kế toán tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy, giúp đưa ra các quyết định quản lý, định giá doanh nghiệp, và tạo lòng tin từ phía các bên liên quan. Nó cũng là một công cụ quan trọng cho việc giám sát và quản lý hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Có thể bạn chưa biết >> Kế toán công là gì?

II. Liệt kê hạng mục công việc kế toán tài chính cần làm

Công việc kế toán tài chính bao gồm một loạt các nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo rằng thông tin tài chính của doanh nghiệp được ghi chép đúng và đầy đủ. Dưới đây là một số công việc kế toán tài chính cần thực hiện:

2.1 Ghi chép giao dịch

 • Ghi chép các giao dịch tài chính, bao gồm doanh thu, chi phí, mua bán tài sản, và các hoạt động khác của doanh nghiệp vào hệ thống kế toán.

2.2 Lập bảng cân đối kế toán (Balance Sheet)

 • Xác định và ghi chép các tài sản, nợ, và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể.

2.3 Lập báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement)

 • Xác định và ghi chép doanh thu, chi phí, và lợi nhuận để tạo ra báo cáo về lợi nhuận và lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

2.4 Lập bảng lưu chuyển tiền (Cash Flow Statement)

 • Xác định và ghi chép luồng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư, và tài chính.

2.5 Lập báo cáo biến động vốn (Statement of Changes in Equity)

 • Xác định và ghi chép các biến động trong vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, bao gồm thay đổi về vốn điều lệ, lợi nhuận tích lũy, và các giao dịch khác.

2.6 Áp dụng các nguyên tắc kế toán

 • Tuân thủ các chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) hoặc chuẩn kế toán doanh nghiệp Việt Nam (VAS), tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của quốc gia và ngành công nghiệp.

2.7 Kiểm toán tài chính

 • Hợp tác với các công ty kiểm toán để chuẩn bị và cung cấp thông tin cần thiết để thực hiện kiểm toán tài chính.

2.8 Phân tích và báo cáo

 • Phân tích số liệu tài chính để cung cấp thông tin hữu ích cho quản lý và các bên liên quan. Bao gồm cả phân tích biến động, các tỷ số tài chính, và dự báo.

2.9 Quản lý tài chính và nguồn vốn

 • Hỗ trợ quản lý tài chính, bao gồm việc theo dõi nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc vốn, và quản lý rủi ro tài chính.

2.10 Tuân thủ pháp lý và báo cáo thuế

 • Đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến kế toán tài chính và báo cáo thuế.

2.11 Quản lý hệ thống kế toán

 • Duy trì và cải thiện hệ thống kế toán để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong quá trình ghi chép và báo cáo.

2.12 Đối ứng và đối soát

 • Kiểm tra và đối ứng thông tin trong hệ thống kế toán với các tài liệu gốc, đồng thời thực hiện quá trình đối soát để đảm bảo tính chính xác.

Những công việc trên giúp đảm bảo rằng thông tin tài chính của doanh nghiệp được ghi chép đúng và là cơ sở cho việc đưa ra quyết định chiến lược và quản lý tài chính.

III. Các nguyên tắc làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính

Nguyên tắc làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính bao gồm một số quy tắc và phương pháp giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi chép, báo cáo và phân tích thông tin tài chính của một tổ chức. Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng:

Nguyên tắc duy nhất:

 • Nguyên tắc duy nhất (Single Principle): Mỗi giao dịch cụ thể nên được ghi chép vào một tài khoản duy nhất.

Nguyên tắc ghi chú đầy đủ:

 • Ghi chú đầy đủ (Full Disclosure): Bảng kê và báo cáo tài chính cần cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của tổ chức.

Nguyên tắc chắc chắn:

 • Nguyên tắc chắc chắn (Prudence): Kế toán viên nên áp dụng một cách thức thận trọng khi đánh giá giá trị của tài sản và nguồn thu nhập, nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực.

Nguyên tắc chi phí liên quan:

 • Chi phí liên quan (Matching Principle): Chi phí nên được kết hợp với doanh thu tương ứng của nó trong cùng kỳ kế toán.

Nguyên tắc thị trường:

 • Nguyên tắc thị trường (Market Principle): Giá trị của tài sản và nguồn thu nhập nên được xác định dựa trên giá thị trường hiện tại.
Các nguyên tắc làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính
Các nguyên tắc làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính

Nguyên tắc nguyên giữa sự đồng nhất và sự khác biệt:

 • Nguyên tắc nguyên giữa sự đồng nhất và sự khác biệt (Consistency Principle): Các nguyên tắc kế toán nên được áp dụng nhất quán qua các kỳ kế toán để có sự so sánh và phân tích hiệu quả.

Nguyên tắc chi phí nguyên tắc vùng địa phương:

 • Chi phí nguyên tắc vùng địa phương (Cost Principle): Các tài sản nên được ghi nhận dựa trên giá trị gốc, không bao gồm giá trị thị trường hoặc giá trị dự kiến.

Nguyên tắc thay đổi:

 • Nguyên tắc thay đổi (Materiality): Những thông tin quan trọng nên được báo cáo, trong khi những thông tin không quan trọng có thể được loại bỏ.

Nguyên tắc kiểm soát nội bộ:

 • Kiểm soát nội bộ (Internal Control): Tổ chức cần thiết lập các hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính.

Nguyên tắc chia sẻ rủi ro và lợi nhuận:

 • Chia sẻ rủi ro và lợi nhuận (Risk and Return): Các quyết định kế toán nên phản ánh cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận.

IV. Báo cáo tài chính kế toán cần thực hiện là gì?

Báo cáo tài chính đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, tạo cơ sở cho việc thực hiện kế toán tài chính một cách chính xác, minh bạch và phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn kế toán quốc tế.

Hiện nay kế toán tài chính có nhiệm vụ thực hiện các báo cáo hàng tháng, quý, năm.

 • Các báo cáo theo tháng: báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân.
 • Các báo cáo theo quý: báo cáo thuế giá trị gia tăng, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Các báo cáo theo năm: Báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài.

Sổ kế toán:

 • Tổng hợp sổ nhật ký chung
 • Tổng hợp sổ cái
 • Báo cáo công nợ phải thu và phải trả
 • Tổng hợp báo cáo hàng tồn kho
 • Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi
 • Quản lý nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm
 • Quản lý doanh thu và chi phí doanh nghiệp

Ngoài ra, thông báo phát hành hóa đơn hay kiểm tra giấy nộp tiền cũng thuộc phạm vi công việc của kế toán tài chính.

V. Lời kết

Trên đây là những thông tin liên quan đến kế toán tài chính mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Những thông tin khác cần được tư vấn, hỗ trợ thêm vui lòng bình luận bên dưới bài viết này hoặc gọi trực tiếp đến số hotline có trên website mva.vn. Xin cảm ơn!

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA