QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-TTg VỀ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022

QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2023/QĐ-TTg VỀ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022

Ngày 31/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần lưu ý một số nội dung sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Đối tượng áp dụng là Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).
2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:
Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước thuộc đối tượng áp dụng nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).
3. Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước gồm:
– Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
– Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
4. Địa điểm​ và thời hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế (nơi quản lý thu tiền thuê đất, thuê mặt nước), Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.
Lưu ý: Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau thời hạn 31/3/2023 thì không được xem xét, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
———————————–

Chi tiết tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ.ảnh Hưởng 2

ảnh Hưởng 3

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo FB Dịch vụ kế toán FB MVA Việt Nam Phản ánh CLDV: 058.614.9999