Kiểm toán báo cáo tài chính là gì? Thông tin tổng hợp

Hiện nay nhiều doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để vay vốn, nộp thuế, tham gia đấu thầu,… chính vì thế đây là điều cực kỳ quan trọng mà nhiều công ty, doanh nghiệp quan tâm. Vậy bạn có biết kiểm toán báo cáo tài chính là gì không? Đối tượng, mục đích và nguyên tắc thực hiện thế nào? Cùng tìm hiểu toàn bộ những thông tin trên trong bài viết dưới đây nhé.

I. Trả lời – Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì
Tìm hiểu về kiểm toán báo cáo tài chính là gì

Kiểm toán báo cáo tài chính là quá trình đánh giá, xác minh và kiểm tra tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Quá trình này được thực hiện bởi các kiểm toán viên chuyên nghiệp không thuộc vào bên liên quan để đảm bảo rằng báo cáo tài chính cung cấp thông tin đáng tin cậy và chính xác về tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này giúp người dùng của báo cáo, như cổ đông, ngân hàng, và các bên liên quan khác, có thể tin tưởng vào thông tin được cung cấp để đưa ra các quyết định kinh doanh hoặc đầu tư.

Có thể bạn quan tâm >> Dịch vụ báo cáo tài chính

II. Kiểm toán báo cáo tài chính áp dụng với những doanh nghiệp nào?

Quá trình kiểm toán báo cáo tài chính thường được áp dụng cho nhiều loại doanh nghiệp và tổ chức, bao gồm:

 • Công ty cổ phần: Doanh nghiệp có cổ đông và hoạt động theo mô hình cổ phần hóa.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Doanh nghiệp có ít cổ đông hơn và thường được quản lý bởi một số ít người sở hữu.
 • Công ty hợp danh: Doanh nghiệp có hai hoặc nhiều người thành viên cùng chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong hoạt động kinh doanh.
 • Tổ chức phi lợi nhuận: Bao gồm các tổ chức từ thiện, cơ quan từ thiện, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác không có mục tiêu thu lợi nhuận.
 • Công ty tài chính: Tập trung vào việc cung cấp dịch vụ tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, và các công ty chuyên về tài chính.

III. Đối tượng, mục đích và nguyên tắc báo cáo tài chính

Trong kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm đối tượng, mục đích và nguyên tắc báo cáo cụ thể như sau:

3.1. Đối tượng được kiểm toán báo cáo tài chính

Có ba loại báo cáo tài chính chính mà một doanh nghiệp thường công bố:

 • Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ (Cash Flow Statement): Báo cáo này thể hiện lưu chuyển của tiền mặt và tương đương tiền mặt trong một khoảng thời gian nhất định. Nó phản ánh nguồn gốc và sử dụng tiền của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
 • Báo cáo Kết quả Hoạt động (Income Statement or Profit and Loss Statement): Báo cáo này thể hiện lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoạt động kinh doanh cũng như các khoản thu và chi khác không phải từ hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo Tình hình Tài sản và Nguồn vốn (Balance Sheet): Báo cáo này hiển thị tình hình tài sản, nợ và vốn sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó bao gồm tài sản (như tiền mặt, tài sản cố định), nợ (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn), và vốn sở hữu (vốn chủ sở hữu và lợi nhuận tích lũy).
Đối tượng, mục đích và nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính
Đối tượng, mục đích và nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính

3.2. Mục đích kiểm toán báo cáo tài chính

Mục đích chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính là đảm bảo tính chính xác, minh bạch và đáng tin cậy của thông tin được cung cấp trong báo cáo tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Xác minh tính đáng tin cậy: Kiểm toán viên đánh giá tính chính xác của thông tin trong báo cáo tài chính, đảm bảo rằng nó không chứa sai sót quan trọng và tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tiêu chuẩn kế toán phù hợp.
 • Bảo vệ lợi ích của người dùng: Việc kiểm toán giúp bảo vệ lợi ích của các bên liên quan bằng cách cung cấp độ tin cậy vào thông tin được công bố. Điều này giúp cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan khác có thể dựa vào thông tin để đưa ra quyết định.
 • Phát hiện gian lận và sai sót: Qua quá trình kiểm toán, các gian lận hoặc sai sót trong báo cáo tài chính có thể được phát hiện và báo cáo, giúp cải thiện tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính.
 • Cung cấp ý kiến chuyên nghiệp: Khi kiểm toán viên kết thúc quá trình kiểm toán, họ cung cấp một ý kiến chuyên nghiệp về tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính. Ý kiến này có thể là “đã kiểm toán mà không có ý kiến nào” hoặc “đã kiểm toán với ý kiến bất lợi” nếu có các vấn đề quan trọng phát hiện trong quá trình kiểm toán.

3.3. Nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính

Nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính là một tập hợp các nguyên tắc và tiêu chuẩn được áp dụng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính được báo cáo. Dưới đây là một số nguyên tắc chính:

Tính công bằng và trung thực: Kiểm toán viên cần công bằng và trung thực trong quá trình đánh giá thông tin tài chính mà họ kiểm toán. Họ cần thể hiện sự khách quan, không thiên vị và không để ảnh hưởng từ các mối quan hệ khác.

 • Tính minh bạch: Báo cáo tài chính cần phản ánh một cách minh bạch về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi thông tin quan trọng cần được tiết lộ một cách rõ ràng và đầy đủ.
 • Tính chính xác: Thông tin trong báo cáo tài chính cần được xác minh là chính xác. Các số liệu phải được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo tính đúng đắn và không có sự sai sót đáng kể.
 • Tính đáng tin cậy: Báo cáo tài chính cần được kiểm toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo tính đáng tin cậy. Điều này đòi hỏi sự đánh giá và kiểm tra cẩn thận từ phía kiểm toán viên.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán: Các tổ chức kiểm toán cần tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế hoặc quy định cụ thể của khu vực để đảm bảo quá trình kiểm toán diễn ra theo quy trình và chuẩn mực.
 • Sự hiểu biết và kiến thức chuyên ngành: Kiểm toán viên cần có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm toán và ngành công nghiệp mà họ đang kiểm toán.

IV. Tìm hiểu quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính thường bao gồm các bước cơ bản sau đây:\

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán

 • Thu thập thông tin: Kiểm toán viên cần thu thập thông tin về doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và các yếu tố liên quan.
 • Hiểu về doanh nghiệp: Điều tra cẩn thận để hiểu về mô hình kinh doanh, cơ cấu tổ chức, ngành công nghiệp và môi trường hoạt động của doanh nghiệp.
 • Xác định rủi ro: Đánh giá các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo tài chính.

Bước 2: Đánh giá kiểm soát nội bộ

 • Kiểm tra kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên đánh giá hiệu quả của các hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
 • Xác định điểm yếu: Đưa ra nhận định về điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đề xuất các cải tiến nếu cần thiết.

Bước 3: Thu thập và kiểm tra chứng cứ

 • Thu thập dữ liệu: Thu thập thông tin, hồ sơ, và tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra chứng cứ: Kiểm toán viên kiểm tra và phân tích các thông tin thu thập để xác định tính chính xác và đáng tin cậy của chúng.

Bước 4: Kiểm tra chi tiết và đánh giá

 • Kiểm tra chi tiết: Thực hiện các thử nghiệm kiểm tra cụ thể để xác minh thông tin và số liệu trong báo cáo tài chính.
 • Đánh giá tổng thể: Xác định các vấn đề quan trọng, đánh giá tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp.

Bước 5: Lập báo cáo kiểm toán

 • Tổng kết kết quả: Tổng hợp kết quả kiểm toán, bao gồm các nhận định về tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính.
 • Phát nguyên nhân và khuyến nghị: Nếu có, đưa ra các nguyên nhân và khuyến nghị để cải thiện kiểm soát nội bộ và quá trình kế toán.

Bước 6: Hoàn thiện báo cáo kiểm toán

 • Hoàn thiện báo cáo: Chuẩn bị báo cáo kiểm toán chính thức chứa các nhận định, kết luận và ý kiến của kiểm toán viên.
 • Công bố báo cáo: Báo cáo kiểm toán được công bố cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Quy trình này đảm bảo rằng kiểm toán được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác, mang lại thông tin tin cậy cho người sử dụng báo cáo tài chính.

V. Lời kết

Trên đây là thông tin liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính mà MVA muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn. Mọi người có các câu hỏi cần được tư vấn, hỗ trợ giải đáp vui lòng bình luận bên dưới bài viết. Xin cảm ơn.

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA