Khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Quy định về thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình tại nghị định 119/2018/NĐ-CP

Theo điều 36 của nghị định 119/2018/NĐ-CP thì việc bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (Trước ngày 01/11/2018)

+ Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

+ Tuy nhiên: Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Các bạn có thể xem và tải mẫu 03 về tại đây:

DOWNLOAF

                     Mẫu số 03 – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

2. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn (tự in/đặt in/hóa đơn mua) (hóa đơn giấy) thì cũng thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

3. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Lộ trình thực hiện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Từ ngày 01/11/2018:

* Đối tượng 1: Các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử:

– Tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử

* Đối tượng 2: Các doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in/hóa đơn mua)

– Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020.

Theo Công văn số 4311/TCT-CS ngày 5/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện hóa đơn điện tử thì:

Trường hợp kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, Công ty sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in và sử dụng đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

– Nếu cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử:

+ Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

+ Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn theo hình thức cũ ( hóa đơn tự in/đặt in) nhưng phải gửi Mẫu số 03 – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đến cơ quan thuế.

* Đối tượng 3: Doanh nghiệp thành lập mới (từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020)

– Được phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của CQT (hóa đơn giấy)

– Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử:

+ Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì hực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế (áp dụng hóa đơn điện tử)

+ Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in) thì phải gửi Mẫu số 03 – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đến cơ quan thuế.

Từ ngày 01/11/2020:

Bắt buộc mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử

4. Câu hỏi được nhiều người quan tâm:

Doanh nghiệp đã và đang sử dụng hình thức hóa đơn đặt in/tự in, nay muốn sử dụng thêm hình thức hóa đơn điện tử có được không?

Theo khoản 3 điều 7 của Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.

Tuy nhiên cần chú ý là: Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đối với mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chỉ sử dụng một (01) hình thức hóa đơn, cụ thể: nếu tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì không dùng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử cho lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đó; nếu sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in; nếu sử dụng hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in.

 

Trả lời

0981.350.666 Chat zalo dungtq.mva@gmail.com FB MVA Việt Nam Yotube MVA